O zbekiston dating

Rated 4.18/5 based on 541 customer reviews

Ot (NOUN) Narsa va predmedlarning nomini bildirgan so’z ot deyiladi. O’zbek tilida 3- shahs birlikda “u” olmoshi ishlatiladi.

o zbekiston dating-72

Sie wecken Interesse und Leidenschaft bei Jung und Alt.

And he knew that his father had diedin great proverty and left his mother without a penny when Munoo was still a little child. “No, never; I don’t want to come back, “answered Munoo. He called his cattle and drove the animals towards home, a little more quickly today than ever before.

” shouted she from the veranda of a little hut, which stood a hundred meters away from the village. He had not forgotten that it was this boy’s father who had taken five acres of land from his father because he could not pay for the land in time.

Masalan: a student [student], a homework [‘houmwor:k]. To be fe’lining bo’lishsiz shaklini yasash uchun uning shakllaridan so’ng not yuklamasini qo’yish bilan yasaladi: I am not a student. Ular biror faktni tasdiqlash yoki shu shu faktni inkor qilish uchun ishlatiladi. Hol gapda quyidagicha joylashadi: a) ravish holi to’ldiruvchidan keyin keladi: I have read the letter with great pleasure. He is, they are, she is not, it is, I am not , you are not, we aren’t, I’m, you’re, they aren’t, it isn’t, she’s.2.

Ularni yozishda harflar kabi bir-biri bilan bog’lamay o’rta qavs [ ] ichida yoziladi. Tovush bo’shlig’idan chiqayotgan tovush og’iz bo’shlig’ida til, tish yoki labga urilib talaffuz qilinsa undosh tovush deb ataladi. Urg’u belgisi [‘] urg’uli bo’g’indan oldin qo’yiladi. To be fe’liga iboralar: To be ill - kasal bo’lmoq To be well - sog’ bo’lmoq To be hungry - och bo’lmoq To be thirsty - chanqamoq To be interested in - qiziqmoq To be glad - hursand bo’lmoq To be happy - baxtli bo’lmoq To be single - yolg’iz bo’lmoq To be busy - band bo’lmoq To be free - bo’sh bo’lmoq To be married - uylanmoq, turmushga chiqmoq To be fond of - qiziqmoq To be angry - jahli chiqmoq To be on duty - navbatchi bo’lmoq To be sorry - kechirim so’ramoq To be away - tashqarida bo’lmoq( vatandan)Sentence order Darak gaplar suhbatdoshga biror habarni yetkazish uchun ishlatiladi.

Leave a Reply